Blízke stretnutie piateho druhu s mimozemskou inteligenciou

Blízke stretnutie piateho druhu
s mimozemskou inteligenciou

CE-5
CE-5 je globálna občianska snaha do ktorej pozývame každého jednotlivca ako občana Zeme, ktorý má záujem o láskyplný a mierový kontakt s Našou Galaktickou Rodinou.
>> Ako uskutočniť CE-5 Kontakt?

Skupinová meditácia

Kontaktovanie mimozemských bytostí  a meditácia za Zem

Uvoľnene a ticho sa posaďte. Sústreďme sa na svoje vnútro. Zavrieme oči a z hĺbky svojho vnútra, toho posvätného a pradávneho miesta, urobme niekoľko očistných dychov. S každým výdychom sme čím ďalej uvoľnenejší a cítime, ako naše vedomie sa rozširuje. Cítime, ako z nás odchádza všetko negatívne, napätie a obavy. Vnímame, že sa ponárame do čoraz hlbšieho pokoja a mieru. Vdychujeme svetlo a život.

CE-5 Slovensko

Naša myseľ  sa rozširuje zároveň s tým, ako sa plnia naše pľúca, keď vydychujeme, uvoľňujeme všetky veci, všetky pripútanosti a stávame sa dokonale pokojní.

Sedíme v tichosti a pozorujeme náš dych, ktorý vchádza a odchádza. Vnímame, ako sme vycentrovaní v rozľahlom oceáne tichého vedomia. Jemne a bez úsilia pozorujeme našu pozornosť, ktorá pozoruje náš dych. Sledujeme našu bdelosť a táto bdelosť je úplne tichá.

Teraz si všímame, ako táto prebudená myseľ, pokojná a stála, pozoruje všetky zvuky, myšlienky, pocity, všetky vnímania. Napriek tomu všetkému je sama myseľ pokojná a tichá. Ponoríme sa hlbšie do tohto rozľahlého mora kľudného vedomia. Ponárame sa ešte hlbšie a vidíme, ako všetko vnímanie ustupuje, čím ďalej viac sa vzďaľuje a tíchne. A my sme ponorení čím ďalej hlbšie do toho oceánu vedomia vnútri nás samých.

CE-5 Slovensko

Vidíme, že je ľahké byť bdelý a vnímať samotnú pozornosť, bez toho aby sme zaháňali ďalšie vnemy alebo sa snažili spoznať, čo táto pozornosť je. Bez akéhokoľvek úsilia sme proste bdelí a sme si vedomí mysle, ktorá je vedomím a pokojom v našom vnútri.

V tomto mori kľudného vedomia usadíme ešte hlbšie. Tu je akékoľvek vnímanie podobné vzdialeným vlnám na hladine mora. Vnímame, ako sa táto rozľahlá bdelá myseľ rozprestiera do všetkých strán. Vidíme, že táto bdelá pozornosť je všadeprítomná. Nie je spútaná ani priestorom, ani časom. Je tiež nekonečná a večná. To je skutočná
podstata bdelej pozornosti, cez ktorú vnímame náš vlastný dych, naše vlastné ja, zvuky, tvary i myšlienky. Cítime radosť a pokoj z poznania, že toto bdelé bytie, táto Myseľ je v nás vždy prítomná.

Teraz, keď sa oslobodzujeme od všetkých pút vnímania a dokonca aj od vlastného ja, vidíme univerzálnosť neohraničenej podstaty tejto bdelej pozornosti. Každá osoba sediaca tu s nami je pozorná a bdelá, a i keď sme neopakovateľne jedineční, svetlo vedomia, ktoré v nás je, je jediné.

Sme jediným bytím v mnohých telách, jedným svetlom ožarujícim každú dušu a vedomú myseľ. Vidíme tú istú nekonečnú bdelú pozornosť, ako preniká zemou pod našimi nohami aj oblohou nad našimi hlavami. Je všadeprítomná, je prebudená na všetkých miestach vesmíru. Vznášame sa na perutiach tejto rozľahlej neobmedzenej bdelej pozornosti, expandujeme nahor oblohou a vidíme, že celá krajina svieti svetlom vedomia, podobne ako vesmír aj planéty našej slnečnej sústavy. To všetko sa kúpe a víri v oceáne bdelej mysle.

CE-5 Slovensko

Táto bdelá myseľ vnútri nás, je tou istou bdelou mysľou, ktorá preniká všetkými vecami – je všadeprítomná, vševediaci a večná. Ako prenikáme hlbšie do nekonečných diaľav vesmíru, vidíme celú našu slnečnú sústavu, nádhernú modrú Zem na svojej obežnej dráhe pod nami. Vidíme, že Zem sama je vedomou bytosťou s individuálnou existenciou. Je prebudená tým istým svetlom, vďaka ktorému sme aj my vedomými bytosťami.

Slnko aj všetky planéty sú jedinečnými bytosťami s charakteristickým vedomím. Napriek tomu bdelá pozornosť, ktorá je v nich, je aj v každom atóme, v každom fotónu, preniká všetkými zákutiami vesmíru aj vedomou mysľou ľudí. Expandujeme ešte ďalej. Dostávame sa za náš solárny systém. Prelietavajú celú Mliečnu dráhou. Prenikáme skrze vzdialenosti stoviek tisícov svetelných rokov a dostávame sa až k vonkajším okrajom Mliečne dráhy, do medzigalaktického priestoru.

Hľadíme na krásnu špirálu galaxie našej Mliečnej dráhy. Vidíme, že je živá a prebudená. Je to číre vedomia, ktorá sa vrství a žiari ako jednotlivé hviezdy, planéty a nekonečné množstvo vnímajúcich bytostí. Hľadíme za oblasť galaxie Mliečnej dráhy, vidíme medzigalaktický priestor. Vidíme, ako sa do všetkých strán rozprestiera nekonečný neohraničený vesmír zložený z miliárd galaxií. V každej z nich sú milióny slnečných sústav a planét kypiacich inteligentným životom.

CE-5 Slovensko

Bez akéhokoľvek úsilia sa ponárame do rozsiahleho kozmického vedomie a nachádzame nekonečný mier a nekonečné bezbrehé vedomie prenikajúce celým stvorením. Hľadíme na tú kozmickú myseľ, všadeprítomné vedomie, ktoré je vždy nedeliteľné a vždy prebudené, ktoré je tu a teraz a neustále. V tomto stave prebudenia vnímame, ako je celý vesmír, ktorý sám nemá konca, plný mimozemských foriem s vlastným bdelým vedomím tak ako my. Skrze nich sme v kontakte, skrze ne sme jedným jediným. Vieme, že existuje jedno prebudené Bytie, ktoré žiari a prebýva vo všetkom živom. Skrze neho sa môžeme spojiť s bytosťami z iných svetov.

Hľadíme skrz vesmír, skrze galaxie, hľadíme na Mliečnu dráhu, na našu slnečnú sústavu, na Zemi. Dovolíme sami sebe uzrieť mimozemských ľudí v ich nádhernej nebeskej kozmickej lodi. Ako ich zbadáme, požiadame ich, aby sme sa na ne smeli pozerať. Pozveme ich, aby sa k nám pripojili tu na Zemi, kde sa stretneme ako ľudia oslavujúci dobu univerzálneho mieru a založenia osvietenej civilizácie na Zemi.

Ako sa pozeráme na každú z týchto bytostí, vidíme, že sú spojené s medziplanetárnou radou – vysoko spirituálne vyvinutými bytosťami s povahou veľvyslancov. Pozveme ich, aby sa k nám pripojili. Ukážeme im našu galaxiu. Potom priblížime pohľad ešte bližšie a ukážeme im našu slnečnú sústavu, potom im ukážeme našu nádhernú planétu
ZEM – tretia planétu našej hviezdy – Slnka.

CE-5 Slovensko

Ako sa napojíme na ich mysle a ich navigačný systém, ukážeme im našu presnú polohu. Potom priblížime pohľad ešte bližšie a ukážeme im tento priestor s naším kruhom zhromaždených ľudí a pozveme ich medzi nás – na toto miesto a do tohto okamihu. Pozveme ich v duchu univerzálneho mieru a s vedomím, že sme jedným jediným skrze univerzálne vedomé Bytie, vo vnútri nás a kozmickú Myseľ, ktorú zdieľajú všetky bytosti.

Teraz cítime, že tie bytosti o nás vedia, a duchovným zrakom my vidíme ich. Vidíme ich a žiadame, aby sa k nám teraz pripojili v meditácii a modlitbe za Zem a príchod doby, keď sa naplní jej osud ako miesta plného mieru a osvietenia. V tomto momente sa všetci meditujúci uchopia za ruky. Ako sa týmto spôsobom spojíme, vidíme, že tu sú mimozemské bytosti, veľkí proroci a osvietení jedinci – tí všetci sa k nám pripájajú. Začneme – Od človeka k človeku – v kruhu proti smeru hodinových ručičiek posielať zlaté svetlo.

Posielame ho skrz naše bdelé vedomie, je to nádherné astrálne svetlo plné sily jednoty, mieru a lásky. A ako toto svetlo putuje zľava doprava, vytvára nádherný kruh a stáva sa svietiacim prstencom.

CE-5 Slovensko

Skrze našu myseľ do neho vkladáme ohromnú energiu a vysielame ju hore ako svetelný stĺp, ktorý sa týči z tohto miesta až do vesmíru ako maják, ktorý v sebe nesie lásku Zeme, jednotu, ktorú zdieľame, a čas mieru, ktorý budujeme. Tento maják zvoláva všetky bytosti, aby sa k nám v mieri pripojili. Vidíme, ako sa toto svetlo spája s každým svetom, každou hviezdou, každým srdcom a každým životom. Toto nádherné zlaté svetlo sa šíri a preniká celým vesmírom.

Vidíme, ako toto svetlo preniká aj do pôdy a skrze zem pod našimi nohami. A toto svetlo mieru a jednoty a lásky zaplavuje Zem. Osvietené je každé srdce, prebudená je každá myseľ. Každý temný kút je týmto jasom prežiarený.
V tomto stave osvietenia žiadame veľké Bytia, aby dalo Zemi mier, aby premenilo každé sebecké srdce v prúdiacu fontánu lásky a štedrosti. A vidíme, že tam, kde sú nenávisť a nevraživosť, dochádza k uzatváranie mieru a priateľstva. Tam, kde je odlúčenie a smútok, vzniká radosť, zjednotenie a láska.

Ako pokračujeme v tomto konaní, vidíme, ako sa k nám pridáva vesmír a všetky osvietené bytosti – hmotné, nebeské i božské. Všetci posielajú túto víziu ďalej a Zem vstupuje do svojho obdobia mieru. Chaos na zemeguli končí.
Vidíme, ako sa pred nami vynárajú tisíce generácií ľudí, ktorí spolu žijú na Zemi v mieri a majú nádherné nové technológie a vedy, ktoré nám umožní žiť v harmónii so Zemou. S príchodom hojnosti vyhladíme všetky choroby a chudobu a všetko bezprávie a všetku núdzu. Vidíme, ako sa na základoch tohto mieru a prosperity srdcia všetkých
ľudí obracajú v snahe o osvietenie. Za týchto podmienok sme pozvaní do rozľahlých priestorov vesmíru, stávame sa vesmírnymi ľuďmi a sme vítaní do rodiny medziplanetárneho spoločenstva.

Ako vzhliadame skrze tieto veky, žiadame veľké Bytie, aby nás v tomto okamihu nasmerovalo k osvieteniu. A vzápätí vidíme dobu, kedy každý muž, každá žena a každé dieťa prebývajúce na Zemi vstupujú do kozmického Vedomia, do stavu božskej Mysle. Posvätné vedy a osvietenie víťazí. Žiadame Veľkého ducha, aby sme mohli byť prostredníkmi, poslovia a nástrojmi potrebnými na vybudovanie tohto mieru a cesty osvietenia.

Vidíme, že sme spojení s bytosťami nebeskými, mimozemskými a božskými. Vidíme, že nie sme sami. Vidíme, že sme ani nikdy neboli osamotení. A žiadame to veľké Bytia, aby sme všetci priložili ruku k dielu pri budovaní  univerzálneho mieru a vesmírnej civilizácie. To tu zanecháme ako náš drahocenný dar našim deťom a deťom ich detí. Sme si istí, že sa táto krásna vízia uskutoční, pretože  Stvoriteľ nám už dal poznanie, vedy a múdrosť potrebné k vytvoreniu takéhoto sveta, vytvorenie takejto reality. Náš život zasvätíme budovaniu posvätnej civilizácie.

Namaste.

sunsystem

 Cheap NFL Jerseys